Lyssand-Frekhaug Webshop Standardvilkår

Disse Standardvilkårene (Standardvilkårene) gjelder for enhver leveranse som er bestilt via Lyssand-Frekhaug Webshop (Leveranse) til kunder (Kunde). Ved å benytte Lyssand-Frekhaug Webshop aksepteres vilkårene og betingelsene i disse standardvilkårene.

Ved kjøp fra Kunde via Kundens kunde (Proff) gjelder de samme vilkår og det er alltid Kunde som er ansvarlig for ordren.

Standardvilkårene regulerer Kundens tilgang og bruk av Lyssand-Frekhaug Webshop, samt kjøp av produkter eller tjenester gjennom Lyssand-Frekhaug Webshop.

Lyssand-Frekhaug Webshop er en felles salgskanal for forhandlere (Forhandler) tilknyttet Lyssand-Frekhaug AS (Lyssand-Frekhaug). Avtalepartene i avtaleforholdet er Kunden og Forhandler. Faktura utstedes fra og frigjørende betaling skjer til Forhandler. Leveranse skjer fra Forhandler. Forhandler har alene ethvert ansvar for mangelsbeføyelser som kan gjøres gjeldende. Mangelsbeføyelser skal imidlertid gjøres gjeldende overfor Lyssand-Frekhaug, slik reklamasjon vil være fristavbrytende ovenfor Forhandler. 

Disse standardvilkårene er en integrert del av avtalen med Kunden, og utgjør sammen med ordrebekreftelsen (Avtalen). Lyssand-Frekhaug sine rettigheter etter avtalen kan også påberopes av Forhandler. Leveranser fra medlemsbedrifter i NTL skjer i henhold til Norsk Standard NS 8409 og lov om kjøp (lov av 13. mai 1988 nr. 27), med de særskilte unntak som følger av disse standardvilkårene.  Særskilt avtalte betingelser i skriftlig avtale mellom selger og kjøper, eller som fremgår av tilbud/ordrebekreftelse, går foran disse salgs- og leveringsbetingelsene, kjøpsloven og NS 8409.

Elektroniske kommunikasjonsmidler, herunder e-post og eventuelle elektroniske løsninger levert av Lyssand-Frekhaug eller tredjepart kan benyttes for enhver melding, tilbud, aksept, ordre, ordrebekreftelse eller lignende mellom partene og vil være gyldig med bindende virkning.

 

Tilgang

Det er to typer brukertilganger for Kunden til Lyssand-Frekhaug webshop, - superbruker og bruker. Kunde forplikter seg til å utpeke en superbruker.

Bruker gis anledning til:

  • å benytte de til enhver tid tilgjengelige verktøy i Lyssand-Frekhaug webshop.
  • å foreta bestillinger i Lyssand-Frekhaug webshop.

Superbruker har de samme rettigheter og plikter som bruker i forhold til bruk av Lyssand-Frekhaug webshop, men har i tillegg følgende ansvar og plikter:

  • Videreformidle innhold i denne avtalen til de brukere som blir opprettet i egen bedrift
  • Opprette og vedlikeholde brukere i egen bedrift
  • Slette brukerkonti for personen som slutter i egen bedrift så snart brukeren slutter
  • Melde fra til Lyssand-Frekhaug dersom superbruker selv slutter i bedriften og besørge at ny superbruker utpekes.

 

Brukernavn og passord som gis til Lyssand-Frekhaug webshop, enten det gjelder superbruker eller bruker, er strengt personlige. Det skal ikke benyttes av andre enn den ene Superbrukeren/Brukeren det er tiltenkt, og Superbruker/Bruker skal heller ikke gi noen andre tilgang til disse opplysninger.

Lyssand-Frekhaug vil forestå basisopplæring av Superbruker i bruk av webshop. Lyssand-Frekhaug tilbyr brukerstøtte etter behov i normal arbeidstid.

 

Ordrebestilling

Ved bestilling via Lyssand-Frekhaug webshop vil det bli generert en ordrekopi. Ordrekopien gjengir innholdet i Kundens ordre og angir indikert leveringsdato. Etter mottak og registrering av ordren vil Lyssand-Frekhaug sende Kunden Ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen er den endelige bekreftelsen fra Lyssand-Frekhaug Leveringsdato settes i ordrebekreftelse.

Det er Kundens plikt å påse at all nødvendig informasjon om kravene produktet skal oppfylle, blir formidlet godt nok til ordrebehandler. Dette for å sikre at vi leverer produkter som fyller de funksjonskrav og kvaliteter bygget krever. Eventuelle korrigeringer må meldes innen gitt rettefrist på ordrebekreftelsen.

Forhandler har ansvaret for innholdet i ordren og gjennomgang og kontroll av ordrekopi og ordrebekreftelsen. Forhandler er ansvarlig for bestillinger gjort via Lyssand-Frekhaug webshop. Dette er for eksempel, men ikke begrenset til, produktkonfigurasjon, antall og priser. Lyssand-Frekhaug forbeholder seg retten til å avslå bestillinger. Dette kan eksempelvis, men ikke begrenset til, være fordi produkter i bestillingen er konfigurert utenfor hva som er teknisk forsvarlig, eller bestillingen er i et volum som ikke er egnet for Lyssand-Frekhaug sin produksjon. Lyssand-Frekhaug fraskriver seg ethvert ansvar for feilbestillinger.

 

Kredittsjekk

Lyssand-Frekhaug foretar rutinemessig kontroll og kredittvurdering av kunder.

Ordrebekreftelsen og de enkelte ordrer er betinget av at Lyssand-Frekhaug finner Kunden kredittverdig. Lyssand-Frekhaug forbeholder seg retten til å unnlate å foreta leveranser til Kunden uten å oppgi begrunnelse. Dersom Lyssand-Frekhaug anser det nødvendig kan det kreves at Kunden stiller sikkerhet for betalingen, dette gjelder også etter at Ordrebekreftelsen er inngått.

 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Endring av bestilling

Av produksjonstekniske årsaker må endringer av produksjonsbestillinger være selger i hende senest 2 arbeidsdager etter mottak av ordrebekreftelse. For lagervarer er endringsfristen senest 1 dag før forsendelses dato. Endringer skal skje per telefaks, vanlig post eller e-post. Leverandøren kan ha rett til å øke prisen dersom endringen medfører høyere kostnader. Foretas endring etter dette tidspunkt plikter kjøper å betale alle omkostninger som følge av endringen.

 

Betalingsbetingelser

Prisen Kunden skal betale fremgår av ordrebekreftelsen.

Fakturering fra Forhandler skjer fortløpende med mindre annet er avtalt. Dersom det fra Forhandlers side er påkrevd med bestillingsnummer/Purchase Order, er Forhandler selv ansvarlig for å legge dette inn ved registrering av ordren. Betaling skal skje innen den betalingsfrist som fremgår av fakturaen som er 20 dager fra utsendelse. Selger forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt å kreve oppgjør endret til kontant før levering, eventuelt at kunden stiller tilfredsstillende sikkerhet før levering. Dersom levering av en ordre deles opp, har selger rett til å utstede faktura løpende for leverte varer.

Dersom Kunden mener at en faktura er uriktig, skal Kunden innen forfall av fakturaen gi skriftlig melding til Forhandler med spesifisering av de endringer Kunden mener er nødvendige og en begrunnelse for de foreslåtte endringer innen fakturaens forfall. Dersom partene blir enige om endringer i en faktura, skal disse endringene foretas i neste faktura som utstedes av Forhandler.

Forsinket betaling. En faktura som ikke er betalt innen betalingsfristen er å anse som forfalt, og er gjenstand for forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven. Forhandler forbeholder seg retten til å innstille, avslutte eller avgrense leveranser til Kunden ved forsinket betaling, uten at dette skal begrense Forhandlers øvrige rettigheter eller beføyelser. I påvente av betaling forbeholder Forhandler seg salgspant i levert løsøre og tilbakeholdsrett i materiale som tilhører Kunden, men er i Forhandlers besittelse.

Dersom Kunden ikke betaler innen den fastsatte betalingsfrist, påløper forsinkelsesrente i medhold av Forsinkelsesrenteloven.

 

Levering/risikoens overgang

Prisene er eksklusiv frakt, ekspedisjons- og emballerings tillegg, levert forhandlers lageradresse, eller på byggeplass når denne er i rimelig nærhet til vår kjørerute. Kjøper må sørge for kjørbar veg for lastebil fram til egnet losseplass, samt snuplass.

For levering utenom dette og med kranbil må det påregnes ekstra frakt. (se prisliste og ordre/tilbuds bekreftelse dersom annet ikke er avtalt.) Levering anses skjedd når varene er losset av bilen og risikoen går samtidig over på kjøper. Lagring av varene på forhandlers lager, på byggeplass, transport fra losseplass og inn i bygget, internt på byggeplassen eller lignende, utføres av og skjer for kjøpers ansvar og risiko.

 

Immaterielle rettigheter

Alle immaterielle rettigheter til produktene som omfattes av denne avtalen tilhører Forhandler. Kunden er ansvarlig for at anvendelsen av produktene ikke er slik at den kommer i strid med tredjeparts rettigheter, herunder immaterielle rettigheter.

 

Leveringsforskyvning fra kjøper

Dersom leveringen utsettes etter ønske/krav fra Kunden, har Forhandler rett til å sende faktura for varene på opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Risikoen for varene går over på kjøper på tidspunkt for opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Kjøper plikter å betale lagerleie for den perioden varene står hos selger utover opprinnelig avtalt leveringstid.

 

Forsinkelse

Forhandler plikter å informere Kunden straks om forsinkelse. Kunden har ikke rett til å kreve dagmulkt. Ved vesentlig forsinkelse, og som selgeren er ansvarlig for, kan kjøper dog heve avtalemangler.

Dersom den leverte varen har mangel, har selgeren etter eget valg rett til å foreta retting eller omlevering, jf. kjøpsloven § 36. Erstatning kan kun kreves dersom selger ikke har foretatt retting/omlevering innen rimelig tid og kjøper kan dokumentere at forholdet har påført ham tap. Selger er uansett ikke ansvarlig for kjøpers indirekte tap, herunder tap som følge av driftstap eller avansetap.

 

Undersøkelsesplikt - reklamasjonsplikt

Kunden plikter å uoppfordret kontrollere varene nøye ved mottak, herunder antall, størrelse, eventuell farge og type stemmer med følgeseddel og at varene er i samsvar med ordrebekreftelse. Kjøper plikter likeledes å kontrollere for synlige skader. Kunde plikter å varsle fraktfører om transportskade eller manko og anmerke dette på fraktbrev. Dersom ingenting anmerkes anses dette som en bekreftelse fra mottaker om at varene er levert i henhold til avtalen. Dersom det ikke er synlig skade/avvik i forsendelsen ved mottak, men det oppdages etter utlevering, klassifiseres dette som en skjult skade/avvik som må meldes uten opphold. Skjer reklamasjonen på skjult transportskade senere enn 4 dager etter mottak, påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden er relatert til transporten. Dersom dette ikke kan bevises, ansees godset for å ha blitt levert i fullgod stand, og eventuelle krav vil bli avvist.

Eventuelle avvik eller synlige skader skal bemerkes på følgeseddel eller fraktbrev. Dersom ingenting anmerkes anses dette som en bekreftelse fra mottaker om at varene er levert i henhold til avtalen.

Dersom det ikke er synlig skade/manko i forsendelsen ved mottak, men oppdages etter utlevering, klassifiseres dette som en skjult skade og må meldes snarest mulig. Skjer reklamasjonen på skjult transportskade senere enn 4 dager etter mottak, påhviler det den som reklamerer å bevise at skaden er relatert til transporten. Dersom dette ikke kan bevises, anses godset for å ha blitt levert i fullgod stand, og eventuelle krav vil bli avvist.

Kunden må uten ugrunnet opphold varsle Lyssand-Frekhaug om omstendigheter som Kunden anser for å utgjøre grunnlag for et eventuelt krav. Synlig mangel skal senest meldes før byggevarene tas i bruk. Andre mangler skal meldes innen 14 dager etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. For øvrig vises det til NS8409 pkt. 12.

 

Mangelsvurdering

Produktene må monteres forskriftsmessig og i henhold til monteringsanvisninger. Er de ikke montert i henhold til monteringsanvisninger bortfaller reklamasjonsretten. Om produkt med skade/feil monteres i vegg før reklamasjonen fremsettes, og dette ble/burde vært oppdaget før montering, frafaller retten til nytt produkt bort.

Tre er et levende materiale. Det kan ikke utelukkes at bevegelser/endringer i treet vil kunne påvirke overflaten, for eksempel mindre gulning ved kvister og småsprekker utvendig. Kvistgulning er et tre teknisk fenomen som inntreffer selv ved bruk av kvistforsegling. Kvistforseglingen vil kun bidra med å utsette prosessen. Skulle overnevnte endringer skje, anses ikke dette som en mangel ved produktet.

Dører som er malt med mørke farger og som utsettes for sollys, vil kunne bli sterkt oppvarmet, og i større grad enn lyse dører ha en tendens til å slå seg. Dette kan skje pga utvidelse av materialene på den sol eksponerte oppvarmede siden. Av samme grunn kan sprekker og bobler i malingen forekomme. Det gis derfor ingen garanti på dører malt i mørke farger, fra farge NCS S7500 og oppover. Alle farger vil av normale årsaker også kunne falme noe av sollys. Av disse grunner er det nødvendig med løpende vedlikehold av malingen. Dette gjelder også hvitmalte dører. Det kreves at døren vokses jevnlig, minimum 1 gang i året. Bruk f.eks pigmentfri bilvoks uten løse- eller slipemiddel. Dette vil hindre at maling tørker ut og sprekker. Om døren ikke vedlikeholdes vil retten til å reklamere falle bort. Dersom produktet er montert i et belastet miljø eller værharde strøk vil vedlikeholdet måtte tilpasses dette. Skulle overnevnte endringer skje anses ikke dette som mangel ved produktet.

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at det ikke er mulig å reklamere på dører grunnet fuktskader som er oppstått på baderom eller mellom rom der det er store temperaturforskjeller.

For glassfeil gjelder retningslinjer fastsatt av Norges glassbransjeforbund.

Varer som oppbevares i påvente av montering skal være tilstrekkelig beskyttet mot alt som kan være en potensiell kilde til å skade produktene. Ingen produkter skal under noen omstendigheter lagres utendørs. Om skader oppstår grunnet uforsvarlig oppbevaring eller bruk, vil medføre at reklamasjonsretten bortfaller og eventuelle krav vil bli avvist.

 

Følgende forhold utgjør ikke mangel ved leveransen:

Kondens på lav terskel til skyvedør. Denne løsningen kan forårsake innvendig kondens ved lav ute temperatur i kombinasjon med høy innvendig luftfuktighet.

Termisk brudd på glass: For glass gjelder at når det blir oppvarmet, må hele flaten varmes likt. Glass kan sprekke som følge av ujevn oppvarming. Glass sprekker når temperaturvariasjonen i ett og samme glass overskrider 40 C. Vær oppmerksom på dette ved plassering av gjenstander inntil glass, og montering av solskjerming.

Skade på dører som monteres i fasade uten beskyttende konstruksjon som påbygg, ettermontert entreverk, overbygning, (type balkong eller lignende) utskytende takfot og/eller takfotbeslag på minst 100 mm ovenfor døren.)

 

Ansvarsbegrensning

Kunden kan kun gjøre erstatningskrav gjeldende overfor Lyssand-Frekhaug for direkte tap. Med direkte tap menes nødvendige og dokumenterte tap som Kunden er påført som følge av mangelen. Lyssand-Frekhaug er ikke ansvarlig overfor Kundens indirekte økonomiske tap. Som indirekte tap regnes blant annet:

  1. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning.
  2. Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn).
  3. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjepart faller bort eller ikke blir oppfylt.

Lyssand-Frekhaug sitt ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp Kunden har betalt for den aktuelle leveransen i den aktuelle periode. Perioden er avgrenset til Forhandlers faktureringsintervall. Lyssand-Frekhaug har ikke ansvar for tap av anbud eller andre forhold overfor forhandlers kunde i forbindelse med bruk av Lyssand-Frekhaug webshop.

 

Garanti

Det vises til Forhandlers garantibestemmelser.

 

Avviste reklamasjoner

Lyssand-Frekhaug forbeholder seg rett til å kreve erstattet påførte kostnader ved uberettiget reklamasjon, kostnadene er blant annet men ikke begrenset til kostnad til servicemann ved besiktigelse.

 

Mislighold

Dersom Kunden misligholder sine forpliktelser overfor Lyssand-Frekhaug har Lyssand-Frekhaug rett til uten forutgående varsel å stenge Kundens tilgang til Lyssand-Frekhaug webshop. Lyssand-Frekhaug sine nettsider på en måte som vil være i strid med norsk lov eller kan medføre ulempe eller skade Lyssand-Frekhaug eller dets forhandlere.

 

Pressemeldinger og kundereferanse

Ingen av partene må sende noen pressemelding angående den andre part eller den andre parts produkter uten dennes samtykke. Lyssand-Frekhaug kan oppgi Kunden som kunde av Lyssand-Frekhaug og beskrive generelt hvilken type Tjenester de utfører for Kunden i Lyssand-Frekhaug sitt markedsføringsmateriell, presentasjoner og anbud til eksisterende og fremtidige kunder.

 

Uavhengige kontraktør

Partene er innforstått med at hver av partene i Avtalen er en uavhengig kontraktør, og at ingen av partene er, eller skal bli ansett som, en agent, distributør, ansvarlig eller representant for den annen part. Ingen av partene må presentere seg selv, direkte eller implisitt, som en agent for den annen, eller på noen annen måte påta eller skape noen forpliktelse på vegne av, eller i den annens navn.

 

Force Majeure

Unntatt for betalingsforpliktelser er verken Kunden eller Lyssand-Frekhaug ansvarlige for noen forsinkelse som skyldes omstendigheter eller årsaker utenfor partens kontroll, herunder, men ikke begrenset til brann eller annen ulykke, streik eller annen arbeidskonflikt, krig eller annen voldshandling, eller noen lov, pålegg eller krav fra noe offentlig organ eller autoritet.

 

Ansettelse av arbeidstakere

I tiden Leveransen pågår og i et tidsrom av ett år etter at bistanden er avsluttet, kan Kunden ikke ansette eller kontakte med hensyn på ansettelse, medarbeidere i Lyssand-Frekhaug som arbeider med, har arbeidet med eller er tiltenkt å arbeide med Tjenester eller Produkter til Kunden, uten Lyssand-Frekhaug sitt uttrykkelige skriftlige samtykke. 

 

Taushetsplikt

All informasjon om den annen parts forretningsmodell, strategi, priser og tekniske løsninger er konfidensiell, og skal ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlige samtykke. Partene plikter å påse at ansatte og annet tilknyttet personell er pålagt å overholde taushetsplikten. Denne bestemmelsen skal også gjelde etter Avtalens opphør. Partene forplikter seg til ikke, for tredjemann, å avsløre konfidensiell informasjon partene mottar fra hverandre eller får kjennskap til ved gjennomføringen av Avtalen.

 

Jurisdiksjon og tvisteløsning

Avtalen reguleres av norsk rett og med Bergen tingrett som partenes valgte verneting. Ethvert søksmål mot Lyssand-Frekhaug eller Forhandler må være reist innen det første til å inntreffe av; tolv (12) måneder etter hendelsene som danner grunnlag for søksmålet fant sted, eller tolv (12) måneder etter levering av Tjenestene eller Leveransene, uavhengig av type søksmål, skade, krav, ansvar, kostnad, utgift eller tap, enten det har sitt grunnlag i Avtalen, kontrakt, lovgivning, ulovfestet erstatningsansvar eller annet.

Powered by Octaos Webshop